Scieneer Common Lisp 1.3.9 online documentation

boole op integer1 integer2[Function]

Bit-wise boolean function on two integers. Function chosen by op:

 • 0 - boole-clr

 • 1 - boole-set

 • 2 - boole-1

 • 3 - boole-2

 • 4 - boole-c1

 • 5 - boole-c2

 • 6 - boole-and

 • 7 - boole-ior

 • 8 - boole-xor

 • 9 - boole-eqv

 • 10 - boole-nand

 • 11 - boole-nor

 • 12 - boole-andc1

 • 13 - boole-andc2

 • 14 - boole-orc1

 • 15 - boole-orc2